Tutorluk Paydaşları ve Sorumlulukları

Tutorluk faaliyetleri akademik birimler tarafından seçilen Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Tutor sorumluları ile yoğunluğa bağlı olarak görevlendirilen Bölüm/ Anabilim Dalı Tutor sorumlularının kontrolü ve yönlendirmeleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda Tutorluk sürecine dahil olan temel paydaşları ve bu paydaşların sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 

Akademik Birim Tutor Sorumluları

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Bölüm ve Anabilim Dalı Tutor sorumlularını kapsayan Akademik Birim Tutor sorumluları, Fakülte bazında Fakülte Tutor sorumluları, Enstitü bazında Enstitü Tutor sorumluları, Yüksekokul bazında Yüksekokul Tutor sorumluları ve Bölümler veya Anabilim Dalları bazında Bölüm veya Anabilim Dalı Tutor sorumluları olmak üzere Fakülte Dekanlıkları, Enstitü Müdürlükleri, Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenir. Tutorluk yapacak öğrencilerin seçileceği kriterlerin belirlenmesi, bu doğrultuda yapılan mülakatlarla Tutorların seçilmesi ve Tutorluk sürecindeki faaliyetlerin izlenip raporlanması görevlerini üstlenirler.

 

e-Tutor

Tutor Programının koordinasyonunda tüm paydaşlarla iletişim halinde olması beklenen Tutor mentorlardır. Temelde Tutor öğrencileri koordine etme, destekleme ve bu doğrultuda geribildirim verme görevlerini üstlenen söz konusu Tutor öğrenciler, sorumlu oldukları faaliyetleri bağlı oldukları akademik birim gözetiminde gerek yüz yüze gerek çevrimiçi gerekse hibrit yöntemlerle yürütür. Bunların yanı sıra Tutorluk Programı bünyesinde oluşturulan iletişim kanallarının takibi ve koordinasyonu da e-Tutor rolündeki öğrencilerin görevleri arasındadır. Belirlenecek "e-Tutor Saatleri" kapsamında canlı destek sağlayıp çevrimiçi ortamda öğrencilerden gelen sorulara birebir cevap verir. Ayrıca çeşitli alanlarda çevrimiçi workshoplar sunar, dijital eğitim materyallerinin hazırlanmasında görev alır.

e-Tutor seçim kriterlerini incelemek için tıklayınız.
 

Tutor

Akran desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerin danıştığı, bu süreçlerde destek talep eden öğrenciler ile çalışmalar gerçekleştiren, akran öğrencilere eğitim desteği, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlayan, örgün eğitimine devam eden ve Tutorluk eğitimi almış lisans ya da lisansüstü öğrencidir.

Tutorlar, bir eğitim programında kendi derslerine ek olarak ders etkinlerinin hazırlanmasına yardımcı olur ve öğretim elemanlarını akademik hazırlık ve/veya süreçteki çeşitli işleyişler bakımlarından desteklerler. Tutorlar ayrıca yabancı öğrencilere de destek sağlarlar. Bu kapsamda eğitim-öğretim sistemi, sınav sistemi, kültürlerarası iletişim, kurum kültürü vb. alanlarda oryantasyon desteği sağlarlar. Tutor öğrencilerin hazırlığı geçip bölümlerinde eğitimine devam eden öğrenciler olmaları gerekmektedir. Almanca hazırlık programını başarıyla tamamlayarak ya da hazırlık programından muaf olarak bölümlerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, Tutor öğrenci olmada önceliklidir.

Tutorluğa kabul edilen öğrencilerin bir eğitime tabi tutulmalası zorunludur. Eğitim alan öğrenciler hem destek alan öğrenciler hem de akademik birim Tutor sorumluları tarafından belirli aralıklarla anketler aracılığıyla değerlendirilir. Bu sayede Tutorluk süreçlerinde faaliyet gösteren öğrencilerin denetlenmesi, koordine edilmesi ve düzenlenmesi sağlanmaktadır. Tutorluk, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması kapsamında yürütülmekte ve Tutorlara bu kapsamda sigorta ve kısmi çalışma saati esasına göre ücret ödemesi yapılmaktadır*.
*Tutorluk programının içerik ve planlama kısmını UZEM; başvuru sigorta ve ücret kısmını SKS yürütmektedir.

Tutor seçim kriterlerini incelemek için tıklayınız.

 

Tutor Desteği Alan Öğrenci

Öğrenme süreçlerinde üst sınıflardaki Tutorlardan danışmanlık, rehberlik, eğitim takviyesi hizmeti alanöğrencileri temsil eder. Bu öğrenciler her kademeden örgün eğitimine devam eden öğrenciler olabilir.